• Nghị quyết 08/2018/NQ-HĐND

  về việc điều chỉnh Mục 14 của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức chi đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  18/07/2018

  01/08/2018

 • Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐND

  Về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác bổ sung trong năm 2018

  18/07/2018

  28/07/2018

 • Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND

  Về định mức hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng trị giai đoạn 2018 -2020

  18/07/2018

  01/08/2018

 • Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐND

  Về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2018 - 2021

  18/07/2018

  28/07/2018

 • Nghị quyết 35/2017/NQ-HĐND

  Về việc thông qua Đề án "Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"

  14/12/2017

  24/12/2017

 • Nghị quyết 30/2017/NQ-HĐND

  Về xây dựng nông thôn mới đến năm 2020

  14/12/2017

  24/12/2017

 • Nghị quyết 34/2017/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND ngày 24/7/2008 của HĐND tỉnh về luân chuyển và chính sách khuyến khích đối với giáo viên công tác tại vùng đặc biệt khó khăn

  14/12/2017

  24/12/2017

 • Nghị quyết 27/2017/NQ-HĐND

  Về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  14/12/2017

  24/12/2017

 • Nghị quyết 26/2017/NQ-HĐND

  Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách của Hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện và thời hạn Ủy ban nhân dân gửi báo cáo quyết toán ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  14/12/2017

  14/12/2017

 • Nghị quyết 31/2017/NQ-HĐND

  Về chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đọan 2017 -2025

  14/12/2017

  24/12/2017

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.