• Nghị quyết 25/2010/NQ-HĐND

  Về việc phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  10/12/2010

  01/01/2011

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 24/2010/NQ-HĐND

  Về việc sửa đổi bổ sung và ban hành mới một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  10/12/2010

  01/01/2011

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 20/2010/NQ-HĐND

  Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 và danh mục công trình trọng điểm của tỉnh sử dụng vốn ngân sách

  10/12/2010

  10/12/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 28/2010/NQ-HĐND

  về việc chuyển đổi các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công trên địa bàn tỉnh sang loại hình công lập

  10/12/2010

  20/12/2010

  Hết hiệu lực một phần

 • Nghị quyết 18/2010/NQ-HĐND

  Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2011

  10/12/2010

  10/12/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 19/2010/NQ-HĐND

  về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước tỉnh QuảngTrị giai đoạn 2011 - 2015

  10/12/2010

  20/12/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 14/2010/NQ-HĐND

  Về Phê chuẩn điều chỉnh số liệu quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2009 của huyện Cam Lộ và Hải Lăng

  10/12/2010

  20/12/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 22/2010/NQ-HĐND

  Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước tại tỉnh Quảng Trị

  10/12/2010

  01/01/2011

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 21/2010/NQ-HĐND

  Về việc Quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh

  10/12/2010

  01/01/2011

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 16/2010/NQ-HĐND

  Về Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2009

  10/12/2010

  20/12/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.