• Quyết định 06/2020/QĐ-UBND

  Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh

  05/03/2020

  01/04/2020

 • Quyết định 05/2020/QĐ-UBND

  Quyết định ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Trị

  14/02/2020

  24/02/2020

 • Quyết định 04/2020/QĐ-UBND

  Quyết định Quy định mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Quảng Trị lập thành tích tại đại hội, giải thể thao quốc gia

  10/02/2020

  20/02/2020

 • Quyết định 03/2020/QĐ-UBND

  Quyết định về việc Bãi bỏ Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND ngày 31/3/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành quy trình lập dự toán ngân sách xã, phường, thị trấn

  05/02/2020

  15/02/2020

 • Quyết định 02/2020/QĐ-UBND

  Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ban hành kèm theo Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 12/01/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị

  05/02/2020

  15/02/2020

 • Quyết định 01/2020/QĐ-UBND

  Quyết định v/v bãi bỏ Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 của UBND tỉnh về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  05/02/2020

  15/02/2020

 • Quyết định 54/2019/QĐ-UBND

  Quy định quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  31/12/2019

  15/01/2020

 • Quyết định 52/2019/QĐ-UBND

  Quyết định V/v Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Trị

  30/12/2019

  10/01/2020

 • Quyết định 53/2019/QĐ-UBND

  Quyết định V/v Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  30/12/2019

  10/01/2020

 • Quyết định 51/2019/QĐ-UBND

  Quyết định về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

  25/12/2019

  05/01/2020

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.