• Nghị quyết 48/2020/NQ-HĐND

  Hỗ trợ duy trì sáng kiến Dân chấm điểm M.Score tại các bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020-2023, có tính đến năm 2025

  23/07/2020

  02/08/2020

 • Nghị quyết 28/2020/NQ-HĐND

  Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển mục đích từ đất chuyên trồng lúa sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  09/06/2020

  19/06/2020

 • Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND

  Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp và mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ỏ cấp xã; Hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, tổ dân phố; quy định mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  21/04/2020

  01/06/2020

 • Nghị quyết 19/2020/NQ-HĐND

  Quy định chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thôi việc do dôi dư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  21/04/2020

  01/06/2020

 • Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND

  Về việc bãi bỏ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị

  21/04/2020

  01/05/2020

 • Nghị quyết 37/2019/NQ-HĐND

  Nghị quyết về việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác năm 2019

  06/12/2019

  16/12/2019

 • Nghị quyết 39/2019/NQ-HĐNĐ

  Nghị quyết về Thông qua Đề án "Đầu tư cải tạo, xây dựng nhà vệ sinh và cung cấp nước sạch trong trường học giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  06/12/2019

  16/12/2019

 • Nghị quyết 35/2019/NQ-HĐND

  Nghị quyết về Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý năm 2020

  06/12/2019

  06/12/2019

 • Nghị quyết 41/2019/NQ-HĐND

  Nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở Khu dân cư thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  06/12/2019

  16/12/2019

 • Nghị quyết 42/2019/NQ-HĐND

  Nghị quyết Quy định một số mức chi, nội dung chi đối với phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  06/12/2019

  01/01/2020

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.