• Nghị quyết 102/2022/NQ-HĐND

  Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ sử dụng kinh phí sự nghiệp đối với một số nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  09/12/2022

  19/12/2022

 • Nghị quyết 101/2022/NQ-HĐND

  Quy định mức hỗ trợ một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  09/12/2022

  19/12/2022

 • Nghị quyết 86/2022/NQ-HĐND

  Quy định chính sách hỗ trợ thêm mức đóng cho người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trj giai đoạn 2023 - 2026

  09/12/2022

  19/12/2022

 • Nghị quyết 99/2022/NQ-HĐND

  Quy định về nội dung, mức hỗ trợ trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  09/12/2022

  19/12/2022

 • Nghị quyết 85/2022/NQ-HĐND

  Quy định nội dung mức hỗ trợ để khuyến khích người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tham gia học xoá mù chữ

  09/12/2022

  19/12/2022

 • Nghị quyết 80/2022/NQ-HĐND

  Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

  09/12/2022

  19/12/2022

 • Nghị quyết 95/2022/NQ-HĐND

  Bãi bỏ Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND ngày 20/4/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  09/12/2022

  19/12/2022

 • Nghị quyết 100/2022/NQ-HĐND

  Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay phát triển sản xuất, kinh doanh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 - 2025

  09/12/2022

  01/01/2023

 • Nghị quyết 88/2022/NQ-HĐND

  Quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức xã, thị trấn nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc ngay vì dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  09/12/2022

  01/01/2023

 • Nghị quyết 68/2022/NQ-HĐND

  Quy định mức chi hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 - 2025 và mức vốn điều lệ Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Quảng Trị

  18/10/2022

  28/10/2022

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.