• Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐND

  Về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác bổ sung trong năm 2018

  18/07/2018

  28/07/2018

 • Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND

  Về định mức hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng trị giai đoạn 2018 -2020

  18/07/2018

  01/08/2018

 • Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐND

  Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018

  18/07/2018

  28/07/2018

 • Nghị quyết 08/2018/NQ-HĐND

  về việc điều chỉnh Mục 14 của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức chi đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  18/07/2018

  01/08/2018

 • Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND

  Về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số tỉnh Quảng trị giai đoạn 2018 -2025, chiến lược đến năm 2030

  18/07/2018

  28/07/2018

 • Nghị quyết 07/2018/NQ-HĐND

  Quy định định mức phân bổ và mức chi kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  18/07/2018

  01/08/2018

 • Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐND

  Về việc thông qua Đề án tăng cường quản lý, khai thác, sử dụng hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  18/07/2018

  28/07/2018

 • Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐND

  Về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2018 - 2021

  18/07/2018

  28/07/2018

 • Nghị quyết 10/2018/NQ-HĐND

  Về chính sách hỗ trợ đất ở và kinh phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở các xã khu vực III, thôn, bản đặc biệt khó khăn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019 -2022

  18/07/2018

  28/07/2018

 • Nghị quyết 28/2017/NQ-HĐND

  Chấp thuận chủ trương thu hồi đất; chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác trong năm 2018

  14/12/2017

  24/12/2017

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.