This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.
/quangtri/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=37521&Keyword="> [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 30/2012/TT-BQP Quy định mẫu Chứng nhận tốt nghiệp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 26/2014/TT-BQP Ban hành Danh mục bệnh hiểm nghèo, Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày để thực hiện chế độ, chính sách trong Quân đội

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 25/2014/TT-BQP Quy định tiêu chuẩn Tuyên truyền viên giáo dục quốc phòng và an ninh

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 202/2013/TT-BQP Hướng dẫn về trình tự, thủ tục xác nhận, tổ chức thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 17/2014/TT-BTP Quy định về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 46/2014/NĐ-CP Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 45/2014/NĐ-CP Quy định về thu tiền sử dụng đất

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 05/2014/QĐ-TTg Về việc công khai chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 08/2013/TT-BVHTTDL Quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì soạn thảo hoặc ban hành

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 30/2013/TT-BGTVT Bãi bỏ Quyết định số 22/2008/QĐ-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình trong ngành Giao thông vận tải

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư liên tịch 09/2013/TTLT-BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC Hướng dẫn áp dụng quy định tại Chương XIX của Bộ luật Hình sự về các tội xâm phạm trật tự, an toàn giao thông

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị quyết 07/2011/QH13 Về Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2012 và điều chỉnh chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh 2011

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 21/2013/TT-BTP Quy định trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật; công nhận, cho thôi làm tuyên truyền pháp luật và một số biện pháp bảo đảm hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 30/2013/TT-NHNN Quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị quyết 45/2013/QH13 Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2013 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 72/2010/TT-BNNPTNT Quy định về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật về nông nghiệp và phát triển nông thôn

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 149/QĐ-BNN-PC Phê duyệt kế hoạch xây dựng văn bản Quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2013

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 48/2013/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 02/2013/TT-BVHTTDL Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”; “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 03/2013/TT-BVHTTDL Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 16/2013/NĐ-CP Về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 26/2012/TT-BTNMT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc thủy văn

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 25/2012/TT-BTNMT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc khí tượng

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị quyết liên tịch 01/2012/NQLT-CP-BCHTWĐTN Ban hành Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 09/2012/TT-BKHĐT Quy định về việc xây dựng, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 25/2012/TT-NHNN Về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 96/2012/TT-BQP Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 25/2012/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chế độ ưu đãi đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công chức quốc phòng và công nhân quốc phòng thuộc lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 47/2012/TT-BQP Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trong quân đội

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 21/2012/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BGTVT ngày 11/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về soạn thảo, thẩm định, ban hành, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 13/2012/TT-BTTTT Ban hành Quy định kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 07/2012/QĐ-KTNN Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán nhà nước

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Pháp lệnh 03/2012/UBTVQH13 Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Pháp lệnh 01/2012/UBTVQH13 Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 12/2012/NĐ-CP Về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 216/2011/TT-BQP Quy định việc bồi dưỡng kiến thức pháp luật đối với người điều khiển xe máy chuyên dùng của Bộ Quốc phòng khi tham gia giao thông đường bộ

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 165/2011/TT-BTC Bãi bỏ Quyết định 37/2006/QĐ-BTC ngày 11/07/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành bảng giá dịch vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ nền giấy Tiếng Việt

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 38/2011/TT-NHNN Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2009/TT-NHNN ngày 03/7/2009 quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng nhà nước Việt Nam

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 06/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 01/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các Quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 25/2011/TT-BTP Về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và văn bản quy phạm pháp luật liên tịch

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 13/2011/TT-BVHTTDL Quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 03/2011/TT-UBDT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2010/TT-UBDT ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực công tác dân tộc

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 40/2011/TT-BYT Bãi bỏ Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành: Tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 188/2011/TT-BQP Hướng dẫn thực hiện thí điểm thủ tục biên phòng điện tử cảng biển

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư liên tịch 01/2011/TTLT-TANDTC-BQP-BNV Về việc hướng dẫn thi hành một số Quy định của Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 160/2011/TT-BQP Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp công vụ đối với các đối tượng hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước đang phục vụ tại ngũ trong quân đội

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 43/2011/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 5 năm 2009 Điều lệ trường cao đẳng và Quyết định 06/2008/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 02 năm 2008 quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 176/2011/TT-BQP Ban hành Chương trình Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 49/2011/TT-BNNPTNT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2009/TT-BNNPTNT ngày 02 tháng 06 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 31/2011/TT-NHNN Quy định về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Lệnh 09/2011/L-CTN Về việc công bố pháp lệnh

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Lệnh 06/2011/L-CTN Về việc công bố Luật

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Lệnh 05/2011/L-CTN Về việc công bố Luật

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 25/2011/TT-BCT Quy định về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa và theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực công thương

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 07/2011/TT-BVHTTDL Sửa đổi, thay thế hoặc bãi bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 22/2011/TT-BCT Quy định về việc xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 80/2011/TT-BQP quy định về Quy trình kiểm tra, kiểm soát trên biển của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 06/2011/TT-TTCP Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra"

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 25/2011/TT-BGTVT Quy định về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật  trong lĩnh vực giao thông vận tải

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Lệnh 04/2011/L-CTN Về việc công bố Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Lệnh 03/2011/L-CTN Về việc công bố Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Lệnh 02/2011/L-CTN Về việc công bố Pháp lệnh

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Lệnh 01/2011/L-CTN Về việc công bố Pháp lệnh

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Lệnh 23/2010/L-CTN Về việc công bố Nghị quyết của Quốc hội

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Lệnh 22/2010/L-CTN Về việc công bố Luật

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Lệnh 21/2010/L-CTN Về việc công bố Luật

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Lệnh 20/2010/L-CTN Về việc công bố Luật

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Lệnh 17/2010/L-CTN Về việc công bố Luật

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Lệnh 19/2010/L-CTN Về việc công bố Luật

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Lệnh 16/2010/L-CTN Về việc công bố Luật

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Lệnh 15/2010/L-CTN Về việc công bố Luật

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Lệnh 14/2010/L-CTN Về việc công bố Luật

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Lệnh 13/2010/L-CTN Về việc công bố Luật

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 01/2011/TT-BGTVT Ban hành Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 09/2011/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến thủ tục hành chính của Quy định về loại hình doanh nghiệp kinh doanh đường sắt phải có chứng chỉ an toàn và điều kiện, trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ an toàn ban hành kèm theo Quyết định số 61/2007/QĐ-BGTVT ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 49/2010/TT-BYT Bãi bỏ Quyết định số 37/2007/QĐ - BYT ngày 25/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy trình quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình y tế sử dụng ngân sách nhà nước

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 05/2011/TT-TTCP Quy định về phòng, chống tham nhũng trong ngành Thanh tra

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 14/2010/TT-BVHTTDL Quy định về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi, đánh giá việc thi hành pháp luật; rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Lệnh 22/2009/L-CTN Về việc công bố luật

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Lệnh 20/2009/L-CTN Về việc công bố luật

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Lệnh 21/2009/L-CTN Về việc công bố luật

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Lệnh 19/2009/L-CTN Về việc công bố luật

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Lệnh 18/2009/L-CTN Về việc công bố luật

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 04/2011/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến thủ tục hành chính của Quy chế quản lý, sát hạch, cấp, đổi, thu hồi giấy phép lái tàu ban hành kèm theo Quyết định số 44/2005/QĐ-BGTVT ngày 22 tháng 9 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 12/2011/QĐ-TTg Về chính sách phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 02/2011/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 217/2010/TT-BTC Sửa đổi Quyết định số 72/2008/QĐ-BTC ngày 3/9/2008 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ quốc gia đối với nhà bạt cứu sinh loại nhẹ (QCVN 3:2008/BTC)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư liên tịch 141/2010/TTLT-BQP-BTP Hướng dẫn việc phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về thi hành án dân sự trong Quân đội

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Lệnh 03/2010/L-CTN Về việc công bố Luật

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Lệnh 02/2010/L-CTN Về việc công bố Luật

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 40/2010/NĐ-CP Về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 33/2010/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 30/2009/TT-BGTVT ngày 19 tháng 11 năm 2009 của Bộ Giao thông vận tải quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 98/2010/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 100/2010/NĐ-CP Về Công báo

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 16/2010/TT-BTP Hướng dẫn việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 53/2010/QĐ-TTg Quy định về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 05/2010/QĐ-KTNN Ban hành Quy trình kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 12/2010/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia “Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép”

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 63/2010/NĐ-CP Về kiểm soát thủ tục hành chính

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 11/2010/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia “Quy phạm thiết bị nâng hàng tàu biển”

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 03/2010/TT-UBDT Quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực công tác dân tộc

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Lệnh 17/2009/L-CTN Về việc công bố Luật

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Lệnh 16/2009/L-CTN Về việc công bố Luật

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 09/2010/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 02/2010/TT-BLĐTBXH Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2009 đã hết hiệu lực pháp luật

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư liên tịch 36/2009/TTLT-BQP-BNV-BLĐTBXH-BTC Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 21/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam về chế độ, chính sách đối với sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ; sĩ quan tại ngũ hy sinh, từ trần; sĩ quan tại ngũ chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp hoặc công chức quốc phòng

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 08/2009/TT-BKH Hướng dẫn công tác thi đua - khen thưởng ngành Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 07/2009/TT-BKH Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngành Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam”

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Lệnh 29/2008/L- CTN Về việc công bố Pháp lệnh

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Lệnh 01/2009/L-CTN Về việc công bố Pháp lệnh

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Lệnh 30/2008/L-CTN Về việc công bố Pháp lệnh

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 01/2009/TT-BCT Hướng dẫn công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá và xử lý văn bản quy phạm Pháp luật ngành Công thương

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 433/QĐ-BTC Về việc đính chính số hiệu Thông tư số 16/2008/TT-BTC ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Bộ Tài chính

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 24/2009/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 02/2009/TT-BTTTT Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 596/QĐ-BTC Về việc đính chính Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 1349/QĐ-NHNN Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành đã hết hiệu lực pháp luật giai đoạn 01/01/2006 – 31/12/2008

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 02/2009/QĐ-KTNN Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế soạn thảo , thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Kiểm toán Nhà nước

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 06/2009/TT-BNV Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thi đua, Khen thưởng”

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 28/2009/TT-BNNPTNT Quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 16/2009/TT-BCT Quy định về việc xây dựng, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công thương

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 13/2009/TT-NHNN Quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 1886/QĐ-BNN-PC Về việc đính chính Thông tư số 28/2009/TT-BNNPTNT ngày 02 tháng 06 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị quyết 31/2009/NQ-QH12 Về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2010 và bổ sung trương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007 - 2011)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 1854/QĐ-BTC Về việc đính chính Thông tư số 138/2009/TT-BTC ngày 3/7/2009 của Bộ Tài chính

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 •  
    Văn bản hết hiệu lực (2)
   
   
    Văn bản căn cứ (2)
   
   
    Văn bản quy định hết hiệu lực (1)
   
    Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần (0)
   
   
    Văn bản dẫn chiếu (2)
   
   
    Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần (0)
   
    Văn bản bị đình chỉ (0)
   
   
    Văn bản liên quan khác (0)
   
   
    Văn bản đình chỉ (0)
   
    Văn bản bị đình chỉ 1 phần (0)
   
       
    Văn bản đình chỉ 1 phần (0)
   
    Văn bản được bổ sung (0)
   
       
    Văn bản bổ sung (0)
   
    Văn bản được sửa đổi (0)
   
       
    Văn bản sửa đổi (0)
   
   
  This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.