Sign In

Điều 1. Mã số chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học

1. Giáo viên dự bị đại học hạng I - Mã số: V.07.07.17

2. Giáo viên dự bị đại học hạng II - Mã số: V.07.07.18

3. Giáo viên dự bị đại học hạng III - Mã số: V.07.07.19

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2017.

2. Mã số chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học quy định tại Điều 1 Thông tư này là căn cứ để Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thực hiện Thông tư này.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Nội vụ để xem xét, giải quyết./.

Bộ Nội vụ

Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ

(Đã ký)

 

Lê Vĩnh Tân