• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 11/11/1994
  • Ngày hết hiệu lực: 05/10/2007
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 668-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Trị, ngày 11 tháng 11 năm 1994

 

 

 

 

CHỈ THỊ

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về một số vấn đề trong việc

thực hiện chế độ nghỉ hưu dối với cán bộ, viên chức

Hiện nay, cán bộ cao cấp do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm và quản lý có nhiều đồng chí đã đến tuổi nghỉ hưu những vấn tiếp tục công tác (chiếm gần 20% cấp Bộ trưởng, Thứ trưởng và tương đương). ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cũng còn nhiều cán bộ, viên chức đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng vẫn đang công tác. Trong số này, nhiều đồng chí sức khoẻ giảm sút, năng lực công tác bị hạn chế nhưng vẫn phải làm việc, ảnh hưởng đến việc bố trí, sắp xếp và trẻ hoá đội ngũ cán bộ.

Để thực hiện đúng chính sách, chế độ đối với cán bộ, viên chức; đảm bảo tốt việc chuyển tiếp giữa các hệ, nhất là đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các việc sau đây:

1. Vào đầu quý 4 hàng năm, tiến hành lập danh sách cán bộ, viên chức đến tuổi nghỉ hưu của năm sau (60 tuổi đối với nam, 55 tuổi đối với nữ). Cán bộ, viên chức thuộc cấp nào quyết định nghỉ hưu thì Thủ trưởng cấp đó thông báo trước 6 tháng chuẩn bị người thay thế, bàn giao công việc, giải quyết các chế độ, chính sách, phân công gặp gỡ và quyết định để cán bộ, viên chức nghỉ hưu theo đúng chính sách, chế độ hiện hành.

Đối với cán bộ, viên chức do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm và quản lý thì lập danh sách trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Trong trường hợp đặc biệt cần thiết, do yêu cầu công tác, bản thân cán bộ, viên chức có sức khoẻ, tự nguyện làm việc (nhất là cán bộ cao cấp về khoa học kỹ thuật, y học, nghiên cứu lý luận, cán bộ quản lý...) thì có thể kéo dài thêm thời gian công tác, song chỉ làm việc chuyên môn, nghiệp vụ mà không giữ chức vụ lãnh đạo, thời gian kéo dài không quá 5 năm so với tuổi quy định nghỉ hữu và phát được Thủ tướng Chính phủ đồng ý.

Cán bộ, viên chức các cấp, khi đã có quyết định nghỉ hưu thì sau 3 tháng cơ quan quản lý cán bộ, viên chức phải làm xong sổ hưu để cơ quan bảo hiểm trả lương theo chế độ. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sớm nghiên cứu, trình Chính phủ sửa đổi những điểm bất hợp lý của Nghị định số 43-CP ngày 22-6-1993 về quy định tạm thời chế độ bảo hiểm xã hội. Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Bộ Tài chính có trách nhiệm quản lý biên chế và quỹ lương theo đúng tinh thần trên đây.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện Chỉ thị này ngay trong quý 4 năm 1994; tiến hành lập danh sách cán bộ, viên chức thuộc diện Thủ tướng bổ nhiệm và quản lý đã đến tuổi hoặc quá tuổi nghỉ hưu trình Thủ tướng Chính phủ.

Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm chỉnh Chỉ thị này.

 

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Võ Văn Kiệt

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.