• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 09/01/2005
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 213/2004QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Trị, ngày 20 tháng 12 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH

Về việc chuyển Điện lực Hải Dương thành Công ty

Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Hải Dương

_____________________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2001;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Điện lực Việt Nam và ý kiến của Bộ Công nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Chuyển Điện lực Hải Dương - doanh nghiệp trực thuộc Công ty Điện lực 1 là doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Hải Dương.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Hải Dương (gọi tắt là Công ty Điện lực Hải Dương) có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty và Luật Doanh nghiệp.

- Tên gọi đầy đủ: Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Hải Dương.

- Tên viết tắt tiếng Việt: CTĐHD.

- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: HAI DUONG POWER COMPANY LTD.

- Tên viết tắt tiếng Anh: HDPCO LTD.

- Vốn điều lệ: 112 tỷ đồng Việt Nam.

- Trụ sở chính: số 33 đại lộ Hồ Chí Minh - thành phố Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Điều 2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty:

- Sản xuất, kinh doanh điện năng.

- Hoạt động kinh doanh đến cấp điện áp 110kV:

+ Xây dựng, cải tạo lưới điện,

+ Sửa chữa, đại tu thiết bị điện,

+ Tư vấn đầu tư xây dựng công trình lưới điện bao gồm: lập và quản lý dự án đầu tư, khảo sát xây dựng, thiết kế, giám sát thi công xây lắp,

+ Gia công, chế tạo phụ tùng, phụ kiện, thiết bị lưới điện,

+ Xuất nhập khẩu, kinh doanh vật tư, thiết bị lưới điện,

+ Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện.

- Đại lý dịch vụ viễn thông công cộng.

- Kinh doanh thiết bị viễn thông.

- Tư vấn đầu tư xây dựng công trình viễn thông, xây lắp công trình viễn thông.

- Kinh doanh các ngành nghề khác căn cứ vào năng lực của Công ty, nhu cầu của thị trường và được pháp luật cho phép.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động:

Mô hình tổ chức: mô hình Chủ tịch công ty, giám đốc và bộ máy giúp việc; Hội đồng Quản trị Tổng công ty Điện lực Việt nam quyết định phương án cụ thể.

Tổ chức và hoạt động của Công ty được quy định cụ thể trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 4. Tổ chức được Nhà nước uỷ quyền là đại diện chủ sở hữu:

Hội đồng Quản trị Tổng công ty Điện lực Việt Nam, địa chỉ 18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Hội đồng Quản trị Tổng công ty Điện lực Việt Nam có trách nhiệm thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn theo quy định tại Luật Doanh nghiệp Nhà nước và Điều lệ Công ty.

Điều 5. Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Hải Dương có trách nhiệm tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản do Hội đồng Quản trị Tổng công ty Điện lực Việt Nam giao để thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh; kế thừa mọi quyền nghĩa vụ của Điện lực Hải Dương.

Điều 6. Chủ tịch Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Hải Dương có trách nhiệm xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trình Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Việt Nam phê duyệt.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Hội đồng Quản trị Tổng công ty Điện lực Việt Nam, Giám đốc Công ty Điện lực 1, Giám đốc Điện lực Hải Dương và Chủ tịch Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Hải Dương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.