• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2001
  • Ngày hết hiệu lực: 02/06/2004
UBND TỈNH LÀO CAI
Số: 11/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lào Cai, ngày 11 tháng 1 năm 2001

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

V/v: Ban hành đơn giá xây dựng cấp, thoát nước tỉnh Lào Cai

_____________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Nghị định 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 07 năm 1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/05/2000 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số: 24/1999/QĐ-BXD ngày 25 tháng 9 năm 1999 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng cấp thoát nước;

Căn cứ Thông tư số: 09/2000/TT-BXD ngày 17 tháng 7 năm 2000 của Bộ xây dựng và hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí xây dựng, công trình thuộc các dự án đầu tư;

Căn cứ vào Thông tư số 02/2000/TT-BXD ngày 19 tháng 5 năm 2000 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán các công trình xây dựng cơ bản;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở tài chính Vật giá, Giám đốc Sở Xây dựng tại tờ trình số 21/TT-LN ngày 13 tháng 12 năm 2000,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này tập đơn giá xây dựng cấp, thoát nước tỉnh Lào Cai. Tập đơn giá này là cơ sở để quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, xác định giá trị dự toán, tổng dự toán, gói thầu, thanh quyết toán giá trị xây lắp công trình, lập kế hoạch vốn đầu tư các dự án đầu tư cấp thoát nước. (Có thuyết minh kèm theo).

Điều 2. Giao cho các ông Giám đốc Sở Xây Dựng, Sở Tài Chính Vật giá có trách nhiệm hướng dẫn việc áp dụng đơn giá và việc lập dự toán, thẩm định, thanh quyết toán, công trình trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Đồng thời tập hợp mọi vướng mắc trong quá trình áp dụng để báo cáo UBND tỉnh, Bộ Xây dựng để xem xét giải quyết.

Điều 3. Tập đơn giá này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2001 tất cả các công trình cấp thoát nước đã lập chưa được duyệt đều phải điều chỉnh lại theo quyết định này, trừ các công trình đã được duyệt và tổ chức đấu thầu trọn gói thi công từ năm 2000.

Điều 4. Các ông Chánh văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã các chủ dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Đặng Quốc Lộng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.