• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/09/2011
ỦY BAN DÂN TỘC
Số: 262/QĐ-UBDT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Trị, ngày 31 tháng 8 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban dân tộc

________________________

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 60/2008/NĐ-CP ngày 09/5/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2011/TT-UBDT ngày 15/7/2011 của Ủy ban Dân tộc Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc;

Căn cứ Thông tư số 02/2011/TT-UBDT ngày 15/7/2011 của Ủy ban Dân tộc Quy định về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 199/QĐ-UBDT ngày 25/7/2011 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban Dân tộc ban hành hết hiệu lực pháp luật;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban, Chánh Thanh tra Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Chính sách dân tộc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc như sau:

1. Thủ tục hành chính cấp trung ương:

a) Thủ tục “Tiếp công dân” được sửa đổi, bổ sung về trình tự thực hiện; cách thức thực hiện; thời hạn giải quyết; cơ quan thực hiện thủ tục hành chính; căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.

b) Thủ tục “Giải quyết khiếu nại” được sửa đổi, bổ sung về cách thức thực hiện; thời hạn giải quyết; tên mẫu đơn, mẫu tờ khai; căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.

c) Thủ tục “Giải quyết tố cáo” được sửa đổi, bổ sung về cách thức thực hiện; tên mẫu đơn, mẫu tờ khai; căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.

d) Thủ tục “Thi đua khen thưởng” được sửa đổi, bổ sung về thành phần hồ sơ; thời hạn giải quyết; cơ quan thực hiện thủ tục hành chính; tên mẫu đơn, tờ khai; căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.

đ) Thủ tục “Xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển các dân tộc” được sửa đổi, bổ sung về thành phần hồ sơ; thời hạn giải quyết; cơ quan thực hiện thủ tục hành chính; kết quả thực hiện thủ tục hành chính; tên mẫu đơn, tờ khai; yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính; căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.

2. Bãi bỏ các thủ tục hành chính:

a) Thủ tục “Hỗ trợ học sinh là con hộ nghèo đi học”.

b) Thủ tục “Hỗ trợ hộ nghèo cải thiện vệ sinh môi trường”.

(Chi tiết nội dung thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2011. Các thủ tục hành chính quy định tại Quyết định số 260/QĐ-UBDT ngày 12/8/2009 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc trái với Quyết định này bị bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc, và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bộ trưởng - Chủ nhiệm

(Đã ký)

 

Giàng Seo Phử

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.