• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2001
  • Ngày hết hiệu lực: 31/12/2003
TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN
Số: 882/2001/QĐ-TCBĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 24 tháng 10 năm 2001

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành bộ đơn giá xây dựng cơ bản chuyên ngành bưu điện

________________________

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN

Căn cứ Nghị định số 12/CP ngày 11/03/1996 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Bưu điện;

Căn cứ Nghị định 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng và Nghị định 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định 52/1999/NĐ-CP;

Trên cơ sở Bộ Định mức xây dựng cơ bản chuyên ngành Bưu điện, ban hành tại Quyết định số 1210/2000/QĐ-TCBĐ ngày 19/12/2000 của Tổng cục Bưu điện;

Căn cứ vào công văn số 1866/BXD-VKT ngày 18/10/2001 của Bộ xây dựng về việc thống nhất ban hành Bộ Đơn giá xây dựng cơ bản chuyên ngành Bưu điện;

Xét tờ trình số 137/KHĐM ngày 29/8/2001 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Bưu chính, Viễn thông Việt Nam về việc xét duyệt Đơn giá xây dựng cơ bản chuyên ngành Bưu điện;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế - Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ Đơn giá xây dựng cơ bản chuyên ngành Bưu điện.

Điều 2. Bộ Đơn giá này dùng để lập và thẩm định dự toán, tổng dự toán công trình, lập kế hoạch vốn đầu tư, xác định giá gói thầu xây lắp và quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

Điều 3. Bộ Đơn giá này được áp dụng thống nhất trong phạm vi cả nước từ ngày 01/01/2001 đến hết ngày 31/12/2003.

Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam và các đơn vị trong Ngành, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, cần phản ánh kịp thời để Tổng cục Bưu điện xem xét điều chỉnh, bổ sung.

Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kinh tế - Kế hoạch, Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Phó Tổng cục trưởng

(Đã ký)

 

Nguyễn Huy Luận

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.