• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 12/09/2000
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Số: 96/2000/QĐ-BNN-TCCB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 28 tháng 8 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng lao động xuất khẩu trực thuộc Công ty Xây dựng dịch vụ và Hợp tác lao động

___________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 20/4/1995, Nghị định 50/CP ngày 28/8/1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước;
Xét đề nghị của Giám đốc Công ty Xây dựng dịch vụ và hợp tác lao động (tờ trình số 393 CV/HTLĐ ngày 3/8/2000) và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Thành lập Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng lao động xuất khẩu trực thuộc Công ty Xây dựng dịch vụ và Hợp tác lao động, để đào tạo và giáo dục định hướng cho người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, nhằm bồi dưỡng nguồn nhân lực có chất lượng, uy tín của đội ngũ lao động Việt Nam trên thị trường lao động quốc tế.

Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng lao động xuât khẩu đặt trụ sở tại xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây (trong khuôn viên Xí nghiệp Xây dựng 4 trực thuộc Công ty).

Điều 2.- Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng lao động xuất khẩu trực thuộc Công ty Xây dựng dịch vụ và Hợp tác lao động hoạt động theo quy chế đào tạo và giáo dục định hướng cho người lao động Việt nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài ban hành kèm theo quyết định số 1635/1999/QĐ-BLĐTBXH ngày 13/12/1999 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội.

Chi phí cho hoạt động của Trung tâm do Trung tâm tự trang trải bằng các nguồn thu từ hợp đồng đào tạo và giáo dục định hướng cho người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài với các doanh nghiệp, với người lao động và nguồn vốn do Công ty cấp.

Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng lao động xuất khẩu trực thuộc Công ty Xây dựng dịch vụ và Hợp tác lao động được mở tài khoản tại ngân hàng, được sử dụng con dấu theo khuôn mẫu qui đinh đối với đơn vị trực thuộc doanh nghiệp.

Giám đốc Công ty Xây dựng dịch vụ và Hợp tác lao động ban hành điều lệ (hoặc quy chế) tổ chức và hoạt động của Trung tâm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4.- Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan và Giám đốc Công ty Xây dựng dịch vụ và Hợp tác lao động chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Nguyễn Thiện Luân

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.