• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 22/11/2005
BỘ CÔNG NGHIỆP
Số: 3836/QĐ-BCN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 22 tháng 11 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Đơn giá Quy hoạch phát triển điện lực

_______________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;

Căn cứ Quy chế quản lý Đầu tư và Xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 và sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000, số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 và số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 của Chính phủ;

Căn cứ văn bản số 2325/BXD-KTTC ngày 11 tháng 11 năm 2005 của Bộ Xây dựng về đơn giá quy hoạch phát triển điện lực;

Xét tờ trình số 3754/TTr-EVN-KTDT ngày 22/7/2005 của Tổng công ty Điện lực Việt Nam trình ban hành đơn giá Quy hoạch phát triển điện lực;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Năng lượng và Dầu khí,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này tập “Đơn giá Quy hoạch phát triển điện lực” thay thế tập đơn giá Quy hoạch phát triển điện lực số 14/2003/QĐ-BCN ngày 27 tháng 2 năm 2003 của Bộ Công nghiệp.

Điều 2. Tập Đơn giá Quy hoạch phát triển điện lực là cơ sở để lập và phát triển dự toán chi phí phục vụ công tác lập quy hoạch phát triển điện lực và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các công tác quy hoạch phát triển điện lực đã thực hiện việc nghiệm thu thanh toán chi phí theo nội dung tập Đơn giá số 14/2003/QĐ-BCN ngày 27/3/2005 và các văn bản hướng dẫn trước đây của Bộ Công nghiệp, thì không áp dụng tập Đơn giá này.

Giao Tổng công ty Điện lực Việt Nam, các Sở Công nghiệp theo dõi, thống kê áp dụng tập đơn giá, kịp thời đề xuất các hiệu chỉnh, bổ sung khi cần thiết.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Năng lượng và Dầu khí, Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Việt Nam, Giám đốc các Sở Công nghiệp và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Đang cập nhật

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.