• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 11/11/1996
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 837/TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Trị, ngày 11 tháng 11 năm 1996

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sáp nhập Công ty Vật tư bao bì lương thực vào Công ty kinh doanh vận tải lương thực

____________________________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật doanh nghiệp Nhà nước ngày 20 tháng 4 năm 1995,

Căn cứ Nghị định số 46/CP ngày 17 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ về việc phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Lương thực miền Bắc,

Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước,

Theo đề nghị của Hội đồng Quản trị Tổng công ty lương thực miền Bắc,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:- Sáp nhập Công ty Vật tư bao bì lương thực vào Công ty kinh doanh vận tải lương thực. Ngành nghề của Công ty kinh doanh vận tải lương thực sau khi sáp nhập như đề nghị của Tổng Công ty lương thực miền Bắc tại mục IV Công văn số 447TCT-TCLĐ/CV ngày 31 tháng 10 năm 1996.

Điều 2:- Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty lương thực Miền Bắc có nhiệm vụ thực hiện các công việc cần thiết theo quy định hiện hành để công ty kinh doanh vận tải lương thực sớm ổn định tổ chức và kinh doanh có hiệu quả.

Điều 3:- Thủ trưởng các cơ quan Nhà nước có liên quan, Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Tổng Công ty lương thực miền bắc, Giám đốc Công ty vật tư bao bì lương thực và Giám đốc Công ty kinh doanh vận tải lương thực chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Trần Đức Lương

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.