• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 04/09/1996
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 612/TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Trị, ngày 4 tháng 9 năm 1996

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chuyển một số các doanh nghiệp độc lập trong ngành hàng hải vào làm

thành viên của Tổng công ty hàng hải Việt Nam

 _______________________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật doanh nghiệp nhà nước ngày 20 tháng 4 năm 1995,

Căn cứ Nghị định số 39/CP ngày 27 tháng 6 năm 1995 của Chính phủ, ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Tổng công ty nhà nước,

Theo đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty hàng hải Việt Nam, xét điều kiện cụ thể và theo nguyện vọng của Cảng Quảng Ninh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Bổ sung Cảng Quảng Ninh vào làm thành viên của Tổngcông ty hàng hải Việt Nam.

Điều 2.- Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam, Tổngcông ty Hàng hải Việt Nam, Cảng Quảng Ninh và các cơ quan nhà nước khác có liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Trần Đức Lương

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.