• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 27/05/1995
CHÍNH PHỦ
Số: 35/CP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Trị, ngày 27 tháng 5 năm 1995

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Về đặt Cục dự trữ quốc gia trực thuộc Chính phủ

 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30/9/1992;

Căn cứ Nghị quyết của Chính phủ trong cuộc họp Chính phủ ngày 16/5/1995,

 

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay đặt Cục Dự trữ Quốc gia trực thuộc Chính phủ.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ban hành. Bãi bỏ các Quy định trước đây trái với Nghị định này.

Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Cục trưởng Cục Dự trữ Quốc gia, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

TM. CHÍNH PHỦ

Đang cập nhật

(Đã ký)

 

Võ Văn Kiệt

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.