• Nghị quyết 22/2018/NQ-HĐND

  Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2019

  07/12/2018

  17/12/2018

 • Nghị quyết 21/2018/NQ-HĐND

  Quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma tuý tỉnh Sóc Trăng

  07/12/2018

  17/12/2018

 • Nghị quyết 17/2018/NQ-HĐND

  Về chính sách hỗ trợ vốn vay đối với người lao động tỉnh Sóc Trăng đi làm việc ở các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan theo hợp đồng, từ ngân sách địa phương

  07/12/2018

  17/12/2018

 • Nghị quyết 18/2018/NQ-HĐND

  Bãi bỏ Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định mức thu phí và lộ trình thu phí thoát nước trên địa bàn thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

  07/12/2018

  17/12/2018

 • Nghị quyết 19/2018/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 92/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng

  07/12/2018

  17/12/2018

 • Nghị quyết 23/2018/NQ-HĐND

  Quy định nội dung chi, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  07/12/2018

  17/12/2018

 • Nghị quyết 15/2018/NQ-HĐND

  Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, chế độ hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp, khóm; mức khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  07/12/2018

  17/12/2018

 • Nghị quyết 16/2018/NQ-HĐND

  Ban hành quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  07/12/2018

  17/12/2018

 • Nghị quyết 20/2018/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 32/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2014; Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015; Nghị quyết số 83/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016; Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 và Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND ngày 21 tháng 8 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng

  07/12/2018

  17/12/2018

 • Nghị quyết 07/2018/NQ-HĐND

  Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  10/07/2018

  20/07/2018

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.