• Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐND

  Quy định mức chi hỗ trợ thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  10/07/2018

  20/07/2018

 • Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐND

  Bãi bỏ Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND ngày 10/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc thông qua Đề án chuẩn hoá và hỗ trợ nghỉ việc đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  10/07/2018

  20/07/2018

 • Nghị quyết 08/2018/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu ngân sách của các cấp ngân sách thuộc chính quyền địa phương tỉnh Sóc Trăng giai đoạn ổn định 2017-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 06/3/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng

  10/07/2018

  20/07/2018

 • Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐND

  Bãi bỏ Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND ngày 06/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về chế độ quản lý đặc thù (định mức hoạt động và mức chi bồi dưỡng luyện tập, biểu diễn) đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  10/07/2018

  20/07/2018

 • Nghị quyết 06/2018/NQ-HĐND

  Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc tỉnh quản lý năm học 2018-2019 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  10/07/2018

  20/07/2018

 • Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐND

  Về chính sách hỗ trợ phát triển cây ăn trái đặc sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2018-2021

  10/07/2018

  20/07/2018

 • Nghị quyết 12/2018/NQ-HĐND

  Về việc sửa đổi số thứ tự 2 khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 07/07/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  10/07/2018

  20/07/2018

 • Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND

  Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  10/07/2018

  20/07/2018

 • Nghị quyết 13/2018/NQ-HĐND

  Quy định về khoản cách; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh ở ấp, xã đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  10/07/2018

  20/07/2018

 • Nghị quyết 11/2018/NQ-HĐND

  Quy định mức chi hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hoá sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  10/07/2018

  20/07/2018

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.