• Chỉ thị 02/2010/CT-UBND

  về tăng cường hiệu quả hoạt động hòa giải cơ sở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  29/12/2010

  08/01/2011

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 36/2010/QĐ-UBND

  V/v giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương tỉnh Sóc Trăng năm 2011

  25/12/2010

  04/01/2011

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 35/2010/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  21/12/2010

  01/01/2011

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 34 /2010/QĐ-UBND

  V/v ban hành Quy định thời gian và cơ chế phối hợp thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận, đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  16/12/2010

  26/12/2010

 • Quyết định 33/2010/QĐ-UBND

  V/v quy định giá tính thuế tài nguyên đối với một số tài nguyênthông thường khai thác trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  16/12/2010

  26/12/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 34/2010/QĐ-UBND

  V/v ban hành Quy định thời gian và cơ chế phối hợp thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận, đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  16/12/2010

  26/12/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 32/2010/QĐ-UBND

  V/v sửa đổi Điều 4, Quy định phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành theo Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 13/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

  13/12/2010

  13/12/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 23/2010/NQ-HĐND

  về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  10/12/2010

  20/12/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 24/2010/NQ-HĐND

  Về việc quy định mức chi bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  10/12/2010

  20/12/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 19/2010/NQ-HĐND

  V/v quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  10/12/2010

  20/12/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.