• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/08/2016
UBND TỈNH SÓC TRĂNG
Số: 17/2016/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sóc Trăng, ngày 29 tháng 7 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật

của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ khoản 1 Điều 12 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng (đính kèm Danh mục), do hình thức ban hành văn bản không còn phù hợp theo quy định tại Điều 4 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015.

Điều 2. Trường hợp xét thấy nội dung các Chỉ thị còn phù hợp cần tiếp tục triển khai thực hiện thì các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện bằng hình thức văn bản khác phù hợp.

Văn bản đề xuất các cơ quan, đơn vị gửi Sở Tư pháp làm đầu mối tổng hợp trước ngày 31 tháng 8 năm 2016 để trình UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2016.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Lê Thành Trí

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.