• Quyết định 11/2020/QĐ-UBND

  Ban hành quy định tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh Tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Sóc Trăng

  01/04/2020

  15/04/2020

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND

  Quy định mức hỗ trợ tiền ăn đối với người được áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  27/03/2020

  27/03/2020

 • Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND

  Bãi bỏ Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND ngày 26/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc xác định dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  27/03/2020

  07/04/2020

 • Quyết định 10/2020/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành

  20/03/2020

  05/04/2020

 • Quyết định 09/2020/QĐ-UBND

  Phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế đối với các đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng

  16/03/2020

  24/03/2020

 • Quyết định 08/2020/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành quy định trách nhiệm bảo trì các công trình dân dụng, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  13/03/2020

  03/04/2020

 • Quyết định 07/2020/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý điểm truy nhập internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

  17/02/2020

  28/02/2020

 • Quyết định 06/2020/QĐ-UBND

  Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức,đơn vị sự nghiệp công lập và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  14/02/2020

  25/02/2020

 • Quyết định 05/2020/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh Trưởng, Phó các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Công Thương, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý về lĩnh vực công thương của Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Sóc Trăng

  05/02/2020

  20/02/2020

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.