• Quyết định 21/2020/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Thái Bình

  07/12/2020

  16/12/2020

 • Nghị quyết 32/2020/NQ-HĐND

  Phê duyệt thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Thái Bình

  10/11/2020

  21/11/2020

 • Nghị quyết 33/2020/NQ-HĐND

  Phê duyệt việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2020

  10/11/2020

  21/11/2020

 • Nghị quyết 31/2020/NQ-HĐND

  Nghị quyết quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025

  10/11/2020

  21/11/2020

 • Nghị quyết 34/2020/NQ-HĐND

  Phê duyệt bổ sung dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2020

  10/11/2020

  21/11/2020

 • Nghị quyết 30/2020/NQ-HĐND

  Quy định cụ thể tỷ lệ hỗ trợ kinh phí từ tiền sử dụng đất điều tiết về ngân sách cấp tỉnh tại Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh cho các địa phương đối với các khu đất quy hoạch khu dân cư không đủ điều kiện thực hiện xây dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu

  29/09/2020

  09/10/2020

 • Nghị quyết 28/2020/NQ-HĐND

  Nghị quyết phê duyệt việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2020

  29/09/2020

  09/10/2020

 • Nghị quyết 27/2020/NQ-HĐND

  Nghị quyết phê duyệt việc thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thái Bình

  29/09/2020

  09/10/2020

 • Nghị quyết 29/2020/NQ-HĐND

  Nghị quyết về việc phê duyệt danh mục bổ sung dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2020

  29/09/2020

  09/10/2020

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.