• Nghị quyết 19/2018/NQ-HĐND

  Quy định mức trích (tỷ lệ phần trăm) từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình

  11/12/2018

  01/01/2019

 • Nghị quyết 28/2018/NQ-HĐND

  Phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Thái Bình đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

  11/12/2018

  22/12/2018

 • Nghị quyết 29/2018/NQ-HĐND

  Phê duyệt cơ chế, chính sách hỗ trợ Dự án xây dựng nhà máy xử lý triệt để rác thải sinh hoạt (không chôn lấp) của Công ty Cổ phần thương mại Thành Đạt

  11/12/2018

  01/01/2019

 • Nghị quyết 21/2018/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 các cấp ngân sách của chính quyền địa phương ban hành kèm theo Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình

  11/12/2018

  01/01/2019

 • Nghị quyết 17/2018/NQ-HĐND

  Về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

  11/12/2018

  22/12/2018

 • Nghị quyết 22/2018/NQ-HĐND

  Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Thái Bình

  11/12/2018

  01/01/2019

 • Nghị quyết 27/2018/NQ-HĐND

  Phê duyệt việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2019

  11/12/2018

  22/12/2018

 • Nghị quyết 25/2018/NQ-HĐND

  Phê duyệt số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, tổ dân phố và những đối tượng khác hưởng phụ cấp công tác ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình

  11/12/2018

  01/07/2019

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị quyết 23/2018/NQ-HĐND

  Phê duyệt số lượng, chức vụ cán bộ, chức danh công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Bình

  11/12/2018

  01/07/2019

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị quyết 20/2018/NQ-HĐND

  Bổ sung nội dung phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách ở địa phương từ năm 2017 kèm theo Nghị quyết số 48/2016/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình

  11/12/2018

  01/01/2019

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.