• Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND

  Phê duyệt bổ sung dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2019

  13/05/2019

  24/05/2019

 • Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND

  Phê duyệt việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2019

  13/05/2019

  24/05/2019

 • Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐND

  Phê duyệt sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết 13/2018/NQ-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt mộ số cơ chế, chính sách hỗ trợ xã đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới, huyện đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới và cơ chế, chính sách hỗ trợ sản phẩm đặc thù của huyện, thành phố giai đoạn 2018-2019, tỉnh Thái Bình

  13/05/2019

  24/05/2019

 • Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐND

  Bãi bỏ Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Thái Bình

  13/05/2019

  24/05/2019

 • Nghị quyết 27/2018/NQ-HĐND

  Phê duyệt việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2019

  11/12/2018

  22/12/2018

 • Nghị quyết 18/2018/NQ-HĐND

  Quy định nội dung chi và mức chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện, thành phố

  11/12/2018

  01/01/2019

 • Nghị quyết 26/2018/NQ-HĐND

  Phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2019

  11/12/2018

  22/12/2018

 • Nghị quyết 22/2018/NQ-HĐND

  Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Thái Bình

  11/12/2018

  01/01/2019

 • Nghị quyết 17/2018/NQ-HĐND

  Về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

  11/12/2018

  22/12/2018

 • Nghị quyết 25/2018/NQ-HĐND

  Phê duyệt số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, tổ dân phố và những đối tượng khác hưởng phụ cấp công tác ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình

  11/12/2018

  01/07/2019

  Chưa có hiệu lực

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.