• Nghị quyết 22/2019/NQ-HĐND

  Thông qua Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

  31/12/2019

  01/01/2020

 • Nghị quyết 16/2019/NQ-HĐND

  Về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

  13/12/2019

  24/12/2019

 • Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND

  Phê duyệt chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2020

  13/12/2019

  24/12/2019

 • Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND

  Thông qua điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng cát lòng sông, ven biển trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2011-2020

  13/12/2019

  24/12/2019

 • Nghị quyết 15/2019/NQ-HĐND

  Phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2020

  13/12/2019

  24/12/2019

 • Nghị quyết 21/2019/NQ-HĐND

  Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Bình

  13/12/2019

  01/01/2020

 • Nghị quyết 18/2019/NQ-HĐND

  Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Thái Bình đến năm 2020 đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 115/NQ-HĐND ngày 24 tháng 7 năm 2008 và phê duyệt điều chỉnh tại Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh

  13/12/2019

  24/12/2019

 • Nghị quyết 11/2019/NQ-HĐND

  Thông qua Quy định về chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trong Khu kinh tế Thái Bình, tỉnh Thái Bình, giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2030

  16/09/2019

  ...

 • Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND

  Phê duyệt việc thay đổi quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thái Bình

  16/09/2019

  27/09/2019

 • Nghị quyết 10/2019/NQ-HĐND

  Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2018-2020 tại số thứ tự 02 và 05 Mục II Phần B Biểu số 03 ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh

  16/09/2019

  27/09/2019

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.