• Nghị quyết 27/2018/NQ-HĐND

  Phê duyệt việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2019

  11/12/2018

  22/12/2018

 • Nghị quyết 18/2018/NQ-HĐND

  Quy định nội dung chi và mức chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện, thành phố

  11/12/2018

  01/01/2019

 • Nghị quyết 15/2018/NQ-HĐND

  Phê duyệt việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2018

  16/10/2018

  26/10/2018

 • Nghị quyết 16/2018/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung một số nội dung phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách ở địa phương ban hành kèm theo Nghị quyết 48/2016/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình

  16/10/2018

  26/10/2018

 • Nghị quyết 14/2018/NQ-HĐND

  Phê duyệt bổ sung dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2018

  16/10/2018

  26/10/2018

 • Nghị quyết 12/2018/NQ-HĐND

  Về việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2018-2020 cho Dự án đầu tư xây dựng công trình Khu cảng và dịch vụ cảng cụm công nghiệp, khu du lịch nghỉ dưỡng vui chơi giải trí tại Khu kinh tế Thái Bình thuộc xã Thái thượng, huyện Thái Thụy (hợp phần A: nạo vét luồng tàu biển, xây kè công trình bảo vệ tàu, hạ tầng kỹ thuật và giao thông đến hàng rào cảng)

  30/07/2018

  09/08/2018

 • Nghị quyết 13/2018/NQ-HĐND

  Về việc phê duyệt một số cơ chế, chính sách hỗ trợ xã đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới, huyện đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới và cơ chế, chính sách hỗ trợ sản phẩm đặc thù của huyện, thành phố giai đoạn 2018-2019, tỉnh Thái Bình

  30/07/2018

  09/08/2018

  Hết hiệu lực một phần

 • Nghị quyết 08/2018/NQ-HĐND

  Phê duyệt phương án sử dụng và trả nợ của ngân sách địa phương đối với phần vốn vay lại Dự án bảo tồn và quản lý hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển khu vực Đồng bằng sông Hồng sử dụng vốn vay của Ngân hàng tái thiết Đức (KfW)

  12/07/2018

  23/07/2018

 • Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐND

  Phê duyệt bổ sung dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2018

  12/07/2018

  23/07/2018

 • Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐND

  Quy định mức thu, tỷ lệ điều tiết phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Bình

  12/07/2018

  01/01/2019

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.