• Quyết định 18/2019/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Điểm c và sửa đổi, bổ sung Điểm d Khoản 1 Điều 10 của Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 02/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh

  20/09/2019

  05/10/2019

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 17/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế Quản lý, vận hành và sử dụng Mạng văn phòng điện tử liên thông của tỉnh trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị tỉnh Thái Bình

  30/08/2019

  01/10/2019

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 13/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Thái Bình

  13/08/2019

  01/09/2019

 • Quyết định 12/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thái Bình

  06/08/2019

  20/08/2019

 • Quyết định 11/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình

  01/08/2019

  25/08/2019

 • Quyết định 10/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình

  17/07/2019

  01/08/2019

 • Quyết định 09/2019/QĐ-UBND

  Phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) của các cơ quan, tổ chức, đơn vị (trừ máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Bình

  15/07/2019

  01/08/2019

 • Nghị quyết 09/2019/NQ-HĐND

  Về việc ngưng hiệu lực thi hành của Nghị quyết số 25/2018/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê duyệt số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, tổ dân phố và những đối tượng khác hưởng phụ cấp công tác ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình

  12/07/2019

  23/07/2019

 • Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐND

  Phê duyệt bổ sung dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2019

  12/07/2019

  23/07/2019

 • Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐND

  Phê duyệt việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2019

  12/07/2019

  23/07/2019

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.