• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2004
  • Ngày hết hiệu lực: 01/07/2014
Lịch sử hiệu lực: Luật 13/2003/QH11
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
26/11/2003 Văn bản được ban hành 13/2003/QH11
01/07/2004 Văn bản có hiệu lực 13/2003/QH11
01/01/2009 Bị bãi bỏ 1 phần 15/2008/QH12 Xem tại đây
01/08/2009 Bị thay thế 1 phần 38/2009/QH12
01/08/2009 Bị bãi bỏ 1 phần 38/2009/QH12
01/08/2009 Được bổ sung 38/2009/QH12
01/09/2009 Được bổ sung 34/2009/QH12
01/07/2011 Được bổ sung 64/2010/QH12
01/07/2014 Văn bản hết hiệu lực 13/2003/QH11
01/07/2014 Bị thay thế 45/2013/QH13
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.