• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 15/06/1994
  • Ngày hết hiệu lực: 01/10/1999
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 52 TC/TCT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
15/06/1994 Văn bản được ban hành 52 TC/TCT
15/06/1994 Văn bản có hiệu lực 52 TC/TCT
01/10/1999 Văn bản hết hiệu lực 52 TC/TCT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.