This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.
/thaibinh/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=27318&Keyword="> [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 76/2009/NĐ-CP Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang(văn bản bổ sung)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 •  
    Văn bản được sửa đổi (0)
   
       
    Văn bản sửa đổi (0)
   
   
  This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.