Sign In

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc phân công công tác đồng chí Hà Quang Dự

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng ban ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Phân công đồng chí Hà Quang Dự, Bộ trưởng, phụ trách công tác thanh niên và thể dục thể thao của Chính phủ.

Bộ trưởng phụ trách công tác thanh niên và thể dục thể thao của Chính phủ được Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền chỉ đạo các cơ quan thuộc chính phủ, Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện luật pháp, chính sách đối với thanh niên và chỉ đạo các hoạt động về phát triển sự nghiệp thể dục thể thao.

Điều 2.- Bộ trưởng phụ trách công tác thanh niên và thể dục thể thao có nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Giúp Thủ tướng Chính phủ xem xét các dự án luật, đề án về chính sách và kế hoạch đối với thanh niên và chính sách phát triển sự nghiệp thể dục thể thao trước khi đưa trình Chính phủ.

b) Chỉ đạo các cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện các luật pháp, chính sách, kế hoạch của Nhà nước về công tác thanh niên và thể dục thể thao trong phạm vi cả nước.

c) Cùng Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh giải quyết một số công việc về công tác thanh niên và thể dục thể thao thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.

d) Kiểm tra các cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các cấp trong việc chấp hành các luật pháp, chính sách về công tác thể dục thể thao và thanh niên. Nếu phát hiện cơ quan, tổ chức, Uỷ ban nhân dân có quyết định sai trái với các luật pháp, chính sách về thanh niên và thể dục thể thao, thì được xử lý theo quyền hạn của Bộ trưởng quy định tại Điều 25, 26 và Điều 27 của Luật tổ chức Chính phủ.

Điều 3.- Quyết định này có hiệu lực từ ngày ban hành. Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành trực thuộc trung ương và bộ trưởng phụ trách công tác thanh niên và thể dục thể thao có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Thủ tướng Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ

(Đã ký)

 

Võ Văn Kiệt