Sign In

NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt việc thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thái Bình

_____________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
KHÓA XVI KỲ HỌP THỨ MƯỜI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Xét Tờ trình số 137/TTr-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thái Bình; Báo cáo thẩm tra số 21/BC-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc thay đổi quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thái Bình (có Danh mục chi tiết các Dự án kèm theo).

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời chỉ đạo:

1. Sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố cập nhật  vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật.

2. Đối với 07 Dự án: Dự án Quy hoạch khu dân cư xứ đồng Mai Diêm, thị trấn Diêm Điền (xã Thụy Hà và xã Thụy Lương nhập vào; chỉ tiêu sử dụng đất thuộc xã Thụy Hà cũ), huyện Thái Thụy; Dự án Quy hoạch công viên thôn Bích Đoài, xã Thái Nguyên, huyện Thái Thụy; Dự án Công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ khu công nghiệp thôn Danh Giáo, xã Thái Đô, huyện Thái Thụy; Dự án Công trình hạ tầng khu thương mại dịch vụ thôn Thúy Lạc, xã Nam Phú, huyện Tiền Hải; Dự án Công trình hạ tầng khu thương mại dịch vụ (khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ Hải Long) thôn Tân Hải, xã Đông Trà (xã Đông Trà nhập vào; chỉ tiêu sử dụng đất thuộc xã Đông Hải cũ), huyện Tiền Hải; Dự án Công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ công nghiệp (đất dịch vụ phục vụ công nghiệp) thôn Nho Đông Lâm, xã Đông Lâm, huyện Tiền Hải; Dự án Công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ công nghiệp (đất dịch vụ phục vụ công nghiệp) thôn Chí Cường, xã Nam Cường, huyện Tiền Hải trước mắt được sử dụng làm bãi tập kết vật liệu phục vụ thi công dự án tuyến đường bộ ven biển. Sau khi thi công hoàn thành tuyến đường bộ ven biển phải thực hiện đúng danh mục Dự án được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XVI Kỳ họp thứ mười thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 22 tháng 7 năm 2020./.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Đàm Văn Vượng