Sign In

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc lấy ngày 4 tháng 10 hàng năm là Ngày Phòng cháy, chữa cháy toàn dân

_____________________________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Pháp lệnh Quy định việc quản lý của Nhà nước đối với công tác phòng cháy và chữa cháy được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 27 tháng 9 năm 1961;

Để huy động quần chúng nhân dân trong còng tác phòng cháy, chữa cháy và động viên lực lượng phòng cháy, chữa cháy hoàn thành tốt nhiệm vụ,

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐNH:

Điều 1. Hàng năm lấy ngày 4 tháng 10 là Ngày Phòng cháy, chữa cháy toàn dân.

Điều 2. Việc tổ chức Ngày Phòng cháy, chữa cháy toàn dân hàng năm phải nhằm đạt yêu cầu nâng cao được ý thức phòng cháy, chữa cháy cho toàn dân, huy động được đông đảo quần chúng tham gia vào các hoạt động thiết thực, bổ ích trong công tác này; biểu dương khen thưởng bằng các hình thức thích hợp đối với những tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào phòng cháy, chữa cháy.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ căn cứ vào các quy định hiện hành để hướng dẫn và kiểm tra đôn đốc các cấp, các ngành tổ chức thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Phan Văn Khải