Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế  giám sát và đánh giá đầu tư  trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 113/2009/NĐ- CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ về công tác Giám sát và đánh giá đầu tư;

Căn cứ Công văn số 2458/BKH&ĐT- GS&ĐGĐT ngày 21/4/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 186/TTr- SKH&ĐT ngày 26 tháng 5 năm 2011 và đề nghị của Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 29/BC- STP ngày 18 tháng 5 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế giám sát và đánh giá đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký, các quy định trước đây trái với quy định tại Quy chế này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố; Giám đốc các sở, Thủ trưởng ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Phạm Văn Sinh