Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế Liên doanh về in và phát hành xuất bản phẩm

___________________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA-THÔNG TIN

Căn cứ Luật Xuất bản ngày 07/7/1993 và Nghị định số 791CP ngày 06/11/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Xuất bản;

Căn cứ Nghị định số 81/CP ngày 08/11/1993 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Văn hóa - Thông tin;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất bản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Liên doanh về in và phát hành xuất bản phẩm.

Điều 2. Bản Quy chế được ban hành kèm theo Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Xuất bản, Giám đốc các Sở Văn hóa - Thông tin, Giám đốc các Nhà xuất bản, Giám đốc các cơ sở in, Giám đốc các tổ chức phát hành sách, chủ các đại lý, cửa hàng phát hành xuất bản phẩm và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Bộ Văn hoá - Thông tin

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Nguyễn Khoa Điềm