Sign In

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ VÀO CỤM CÔNG NGHIỆP MỸ XUYÊN, HUYỆN THÁI THUỴ

_______

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;
Căn cứ Luật Đầu tư năm 2005; Nghị định số 108/2006/NĐ - CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư;
Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 21/BC- STP ngày 08/5/2009 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 205/TTr- SKH ngày 04/5/2009
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư vào Cụm công nghiệp Mỹ Xuyên, huyện Thái Thuỵ".

Điều 2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, UBND huyện Thái Thuỵ và các sở, ngành có liên quan hướng dẫn thi hành Quyết định này.

Điều3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Thái Thuỵ; Chủ tịch UBND các xã Mỹ Lộc, Thái Xuyên; Các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Hạnh Phúc