Sign In

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH

V/v Quy định tạm thời việc chuyển nhiệm vụ chi trả chế độ với cán bộ y tế cơ sở

_______________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước (Sửa đổi) ban hành ngày 16/12/2002;

Xét đề nghị của sở Y tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định tạm thời nhiệm vụ chi trả chế độ với cán bộ y tế cơ sở do ngân sách. huyện, thành phó đảm nhiệm.

Điều 2. - Giao cho sở Tài chính tiến hành các thủ tục cần thiết để cân đói ngân sách, đồng thời có văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về nghiệp vụ cho Phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, thành phố thực hiện nhiệm vụ chi bổ sung theo đúng quy định.

- Giao cho UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ bổ sung nêu trên theo hướng dẫn và chỉ đạo của Sở Tài chính.

- Giao cho Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính lập văn bản về việc chuyển đổi nhiệm vụ chi trả chế độ đối với cán bộ y tế cơ sở, trình HĐND tỉnh phê duyệt chính thức vào kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc sở Y tế, Chủ tịch UBND huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, những nội dung chỉ đạo khác của UBND tỉnh trái với quyết định này, đều bãi bỏ.

Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Bùi Tiến Dũng