Sign In

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH

V/v phê chuẩn Quy chế làm việc của Ban Quản lý

các Khu công nghiệp tỉnh Thái Bình

________________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 26/2004/QĐ-UB ngày 01/3/2004 của UBND tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh;

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn “Quy chế làm việc của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh” ban hành kèm theo Quyết định số 07/2004/QĐ-BQK ngày 24/5/2004 của Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh.

Điều 2. Giám đốc Sở Nội vụ theo dõi đôn đốc Ban Quản lý các khu công nghiệp của tỉnh thực hiện Quy chế được phê chuẩn.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.

Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Bùi Tiến Dũng