Sign In

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH

V/v đổi tên Ban quản lý Dự án thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT thành Ban quản lý Dự án xây dựng nông nghiệp và PTNT

_______________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 01/2000/TT-BXD ngày 01/3/2000 của Bộ Xây dựng hướng dẫn các hình thức đầu tư và xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 33/2002/QĐ-UB ngày 16/5/2002 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy tinh giảm biên chế hành chính sự nghiệp của sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Xét đề nghị của Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Giám đốc sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Đổi tên Ban quản lý Dự án Thủy lợi thuộc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành Ban quản lý Dự án xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Ban quản lý Dự án xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn là đơn vị sự nghiệp kinh tế có thu, có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu và mở tài khoản riêng, chịu sự quản lý trực tiếp của sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Ban quản lý Dự án xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Chức năng:

Giúp chủ đầu tư quản lý các Dự án xây dựng công trình thủy lợi, tu bổ đê điều, nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Thực hiện nhiệm vụ quản lý các Dự án đầu tư từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến khi bàn giao đưa vào sử dụng thuộc các lĩnh vực xây dựng thủy lợi, tu bổ đê điều, nông nghiệp và phát triển nông thôn có nguồn vốn từ ngân sách nhà nước và nguồn vốn có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.

- Tư vấn, giám sát xây dựng.

- Tổ chức đấu thầu hoặc đề xuất chỉ định thầu trình cấp có thẩm qưyền quyết định. Trực tiếp ký họp đồng kinh té vói các Nhà đầu tư, Nhà thầu xây lắp và Nhà thầu cung ứng thiết bị. Giám sát quá trình thực hiện hợp đồng và nghiệm thu, thanh quyết toán đến khi kết thúc dự án, bàn giao công trình cho đon vị quản lý sử dụng.

- Trực tiếp giám sát chất lượng xây dựng công trình trong quá trình thực hiện Dự án.

- Quản lý, tổ chức cán bộ, cơ sở vật chất, tài chính của đơn vị theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Tổ chức bộ máy của Ban quản lý Dự án xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn gồm:

- Lãnh đạo: Giám đốc và 2 phó giám đốc.

- 3 phòng chuyên môn nghiệp vụ.

+ Phòng Kỹ thuật - Tổng họp + Phòng tài vụ.

+ Phòng Tổ chức Hành chính.

- Hàng năm Ban quản lý Dự án xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch biên ché báo cáo sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn và Sở Nội vụ phê duyệt để thực hiện.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh cán bộ quản lý của Ban thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ hiện hành của tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Ban quản lý Dự án xây dựng và phát triển nông thôn, thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Bùi Tiến Dũng