Sign In

CHỈ THỊ CỦA UBND TỈNH

V/v tăng cường các biện pháp chỉ đạo thực hiện cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội

________________________

Trong những năm qua, thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, làng, xã văn hóa đã được triển khai rộng rãi trên phạm vi toàn tỉnh, được đông đảo cán bộ và nhân dân tích cực thực hiện, bước đầu đạt nhiều kết quả tốt, đã hình thành một số nét đẹp về nghi thức và tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, lễ hội và xây cất mồ mả, từng bước xóa bỏ được phong tục tập quán lạc hậu, phù hợp với thực tế của địa phương và xu thế phát triển của thời đại, đồng thời vẫn giữ gìn phát huy được truyền thông, bản sắc văn hóa của dân tộc.

Tuy nhiên, mấy năm gần đây, do nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở một số địa phương chưa thường xuyên quan tâm chỉ đạo và quản lý một số hoạt động văn hóa - xã hội, xem nhẹ việc giáo .dục, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, nhắc nhở thường xuyên nên ý thức chấp hành các quy định của tĩnh về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và xây cất mồ mả chưa được thực hiện nghiêm túc. Có một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa chấp hành tốt các quy định của UBND tỉnh về vấn đề này, gây dư luận xấu và làm giảm lòng tin của quần chúng nhân dân vào kết quả của cuộc vận động thực hiện nếp sống văn hóa.

Để phát huy những thành tích bước đầu đã đạt được, khắc phục những yếu kém, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, xây cất mồ mả, UBND tỉnh yêu cầu các đồng chí Giám đốc sở, thủ trưởng ban, ngành, cơ quan, đơn vị trong tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc một số công việc sau đây:

1/ Tổ chức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục quán triệt, học tập Chỉ thị số 27/CT-TW ngày 12/1/1998 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tri số 03/TT-TU ngày 21/4/1998 của Tỉnh ủy và Quyết định số 212/QĐ-UB ngày 7/5/1998 của UBND tỉnh quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và xây cất mồ mả. Thông qua việc học tập để tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ hơn trong cán bộ, đảng viên và nhân dân cả về nhận thức lẫn hành động.

2. Từng cơ quan, đơn vị, tổ dân phố, làng, xóm phải tổ chức cho các cán bộ, đảng viên, hộ gia đình ký cam kết thực hiện các quy định của tỉnh về cuộc vận động trên. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND huyện, thị xá, xã, phường, thị trấn phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc chấp hành của cán bộ, hộ dân cư thuộc quyền quản lý.

3. Giao cho Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh nghiên cứu các quy định của Nhà nước và trên cơ sở Quyết định 212/QĐ-UB của UBND tỉnh để trình UBND tỉnh ban hành các quy định thể chế hóa thành các nội dung thi đua. Hàng năm khi xem xét, đánh giá, xếp loại thi đua của các cấp, các ngành, các đơn vị phải xem xét đến kết quả thực hiện các quy định của tỉnh về thực hiện nếp sống văn hóa.

4. Việc triển khai thực hiện các nội dung trong Quyết định 212/QĐ-UB của UBND tỉnh phải tiến hành đồng bộ, toàn diện nhưng trước hết cần tập trung làm tốt, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc cưới và việc tang và xây cất mồ mả.

Đối với việc cưới: Tổ chức đám cưới phải gọn nhẹ, tiết kiệm, vui vẻ, lành mạnh. Không tổ chức mời khách ăn uống đông người trong nhiều ngày. Việc ăn uống trong lễ cưới chỉ giới hạn trong phạm vi những người thân thích của gia đình. Khuyến khích hình thức báo hỷ trong lễ cưới..

Đối với việc tang: Lễ tang cho người qua đời trước hết là trách nhiệm của con cháu trong gia đình, dòng họ và sự giúp đỡ của nhân dân cùng thôn xóm, khu phố. Việc tang phải được tổ chức trang nghiêm, chu đáo, tiết kiệm. Không tổ chức ăn uống đông người. Khuyên khích tổ chức lễ viếng bằng hương, nến.

Khi bản thân, bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ (hoặc chồng), vợ, chồng các đồng chí cán bộ lãnh đạo các cấp, các ngành (đương chức, đã nghỉ hưu) qua đời, Ban tổ chức lễ tang tổ chức lễ viếng theo đúng quy định số 107/QĐ-TU ngày 8/10/1996 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ban tổ chức lễ tang chuẩn bị một số vòng hoa và băng tang để các cấp, các ngành, các đoàn thể nhân dân dùng vòng hoa đó luân phiên vào viếng, vừa đảm bảo trang nghiêm, vừa tiết kiệm. Các đơn vị trực thuộc các cơ quan chủ quản khi đến viếng cũng phải thực hiện theo tinh thần trên.

Việc quản lý nghĩa địa và xây mộ: Yêu cầu triển khai thực hiện theo đúng tinh thần Quyết định số 212/QĐ-UB ngày 7/5/1998 của UBND tỉnh và hướng dẫn số 01/HDNS ngày 7/5/1998 của sở Văn hóa Thông tin.

5/ Kiện toàn và nâng cao vai trò của Ban chỉ đạo thực hiện nếp sống văn hóa từ tỉnh đến cơ sở đủ sức thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân triển khai thực hiện các quy định của Nhà nước, của tỉnh về việc xây dựng gia đình văn hóa, làng, xã, phường, thị trấn văn hóa.

Hàng năm, các cấp quản lý ngân sách dành một phần kinh phí hỗ trợ cho Ban chỉ đạo hoạt động.

6/ Các cơ quan thông tin đại chúng như: Sở Văn hóa - Thông tin, Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể chính trị, xã hội tổ chức tuyên truyền giáo dục, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực hưởng ứng cuộc vận động thực hiện nếp sống văn hóa. Thường xuyên biểu dương gương người tốt, việc tốt, cơ quan chấp hành tốt và phê phán mạnh mẽ các cá nhân và cơ quan chưa gương mẫu chấp hành các quy định của Nhà nước, của địa phương về thực hiện nếp sống văn hóa.

7/ Giao cho sở Văn hóa - Thông tin thường xuyên theo dõi, tổng hợp tình hình, báo cáo kết qủa thực hiện cuộc vận động về UBND tỉnh.

Nhận được chỉ thị này, yêu cầu các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc tới tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân./.

Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Bùi Tiến Dũng