Sign In

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH

V/v quy định tạm thời việc sử dụng qũy kết dư hàng năm của bảo hiểm y tế học sinh

________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 40/1998/TTLT-BGDĐT-BYT ngày 18/7/1998 của Liên Bộ Giáo dục - Đào tạo và Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế học sinh.

Căn cứ Quyết định số 453/1998/QĐ-UB ngày 25/8/1998 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề án thực hiện bảo hiểm y tế học sinh;

- Xét đề nghị của liên sở Giáo dục Đào tạo và Y tế tại Tờ trình số 01 ngày 03/7/2001.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quy định tạm thời việc sử dụng quỹ kết dư của bảo hiểm y tế học sinh hàng năm như sau:

1/ 50% số kết dư chuyển lập quỹ dự phòng bảo hiểm y tế học sinh.

2/ 50% số còn lại chi hỗ trợ phát triển bảo hiểm y tế học sinh, cụ thể:

- 10% chi mua thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh nghèo.

- 10% chi khen thưởng cho tập thể, cá nhân làm tốt công tác bảo hiểm y tế học sinh.

- 30% chi mua sắm trang bị cho công tác y tế trường học.

Điều 2. Bảo hiểm Y tế Thái Bình phối hợp với sở Y tế, sở Giáo dục và Đào tạo và các ngành, đơn vị có liên quan triển khai sử dụng và thanh quyết toán quỹ kết dư bảo hiểm y tế học sinh hàng năm theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc sở Y tế, Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc sở Tài chính - Vật giá, Giám đốc Bảo hiểm y tế Thái Bình, Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Hà Thị Lãm