Sign In

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH

V/v phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2002 - 2010 và định huớng đến 2020

________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

Căn cứ Pháp lệnh số 11/1999/PL-UBTVQH10 ngày 01/5/1999 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Căn cứ Quyết định số 307/TTg ngày 24/5/1995 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam thời kỳ 1995 - 2010;

- Căn cứ vào chiến lược phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn 2001 - 2010 và định hướng đến 2020;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 89 ngày 03/12/2002 của sở Thưong mại - Du lịch về việc xin phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2002 - 2010 và định hướng đến 2020;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2002 - 2010 và định hướng 2020, với một số nội dung chủ yếu như sau:

1. Mục tiêu chung.

2. Quan điểm phát triển.

3. Định hướng về tổ chức quản lý các hoạt động kỉnh doanh du lịch.

4. Các mục tiêu cụ thể của phát triển du lịch tỉnh Thái Bình:

- Mục tiêu về khách du lịch:

Đạt 249.870 lượt khách (vào năm 2010), 653.820 lượt khách (vào năm 2020).

- Mục tiêu về doanh thu du lịch:

Đạt 24.795.510 USD (vào năm 2010), 117.436.240 USD (vào năm 2020).

5. Định hướng phát triển du lịch theo lãnh thổ:

- Điểm du lịch: Gồm 5 điểm du lịch quan trọng và các điểm du lịch khác. Cụ thể v như sau: Chùa Keo, Làng vườn Bách Thuận, Bãi biển Đồng Châu, Khu di tích Đền Trần, Khu di tích Đền Đồng Bằng...

- Cụm du lịch: Gồm 5 cụm du lịch chủ yếu: Cụm Thị xã Thái Bình và các vùng phụ cận; Cụm chùa Keo và làng vườn Bách Thuận; Cụm đền Tiên La - khu Đền Trần - từ đường Lê Qúy Đôn; Cụm sinh thái Thụy Trường - Cồn Đen; Cụm Đồng Châu - Cồn Thủ - Cồn Vành.

- Các tuyến du lịch:

* Tuyến du lịch nội tỉnh: 05 tuyến.

* Các tuyến du lịch liên tỉnh: Có 05 tuyến, bao gồm: Tuyến đường bộ; Tuyến du lịch sinh thái đồng quê đồng bằng Bắc Bộ; Tuyến du lịch đê sông Hồng; Tuyến du lịch đường sông; Tuyến du lịch đường biển.

6. Định hướng đầu tư phát triển du lịch.

6.1. Những định hướng chính:

+ Đầu tư tôn tạo phát triển kết cấu hạ tầng (chủ yếu là hệ thống giao thông, môi trường cảnh quan).

+ Đầu tư khai thác các lợi thế sẵn có về tiềm năng du lịch.

+ Đẩy mạnh công tác đầu tư cơ sở vật chất, công trình vui chơi giải trí.

+ Đầu tư nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành.

+ Tạo các điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư.

6.2. Các dự án đầu tư du lịch.

a) Các dự án đang trong quá trình đầu tư: Gồm 04 dự án.

b) Các dự án đề nghị đầu tư: Gồm 12 dự án

7. Các giải pháp thực hiện:

- Kiện toàn hộ thông quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh.

- Hoàn thiện cơ chế chính sách du lịch.

- Chính sách đa dạng hóa sản phẩm du lịch tạo ra các sản phẩm đặc thù.

- Giải pháp mở rộng thị trường.

- Giải pháp phát triển nguồn nhân lực.

- Giải pháp về vốn.

- Giải pháp xã hội hóa phát triển du lịch.

- Công tác quy hoạch.

Điều 2. Giao cho sở Thương mại và Du lịch căn cứ vào những nội dung được phê duyệt tại điều 1, tiến hành lập quy hoạch và các dự án đầu tư chi tiết, cụ thể trình cấp có thẩm quyền thẩm định phê duyệt theo quy định hiện hành của Nhà nước, để triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo về phát triển du lịch của tỉnh, Giám đốc các sở Thưong mại và du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính

- Vật giá, Xây dựng, Khoa học công nghệ và Môi trường, Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Hoàng Đình Thạch