Sign In

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH

V/v cấp phép đầu tư cho dự án xây dng hạ tầng kỹ thuật và phát triển nhà khu phố s 1 khu dân cư đô thị Trần Hưng Đạo, thị xã Thái Bình

________________________

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND sửa đổi ngày 21/6/1994;

Căn cứ Nghị định 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng và Nghị định 12/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định 52/1999/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định 71/2001/NĐ-CP ngày 05/10/2001 của Chính phủ về ưu đãi đầu tư xây dựng nhà để bán và cho thuê;

Căn cứ Quyết định số 78/2002/QĐ-UB ngày 01/11/2002 của UBND tỉnh Thái Bình về việc ban hành mức giá các loại đất;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 876/KT/ĐTXDCB ngày 27/12/2002 của Giám đốc sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Thái Bình về việc báo cáo thẩm định dự án đầu tư nhà và hạ tầng khu phố số 1 - Khu Dân cư đô thị mới Trần, Hưng Đạo, Thị xã Thái Bình.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp phép đầu tư cho dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và phát tiển nhà khu phố số 1 - Khu Dân cư Đô thị mới Trần Hưng Đạo Thị xã Thái Bình, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và phát triển nhà khu phố số 1 - Khu dân cư Đô thị mới Trần Hưng Đạo Thị xã Thái Bình.

2. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Tài chính và Phát triển doanh nghiệp.

- Tên giao dịch: FBS

- Địa chỉ trụ sở chính: 28 Trần Nhật Duật, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Chi nhánh tại Thái Bình: Số 197 Phường Kỳ Bá, Thị xã Thái Bình.

3. Địa điểm xây dựng Khu Dân cư đô thị mới Trần Hưng Đạo:

- Phía Tây Bắc giáp đường Nguyễn Đức Cảnh.

- Phía Tây Nam giáp đường nối từ đường 30/6 đến Nguyễn Đức Cảnh.

- Phía Đông Bắc giáp khu dịch vụ lao động của Liên đoàn lao động tỉnh và khu dân cư Phường Bồ Xuyên.

- Phía Đông Nam giáp đường Bắc sông Bồ Xuyên.

4. Quy mô dự án:

Đầu tư xây dựng khu phố số 1 qui mô 6,898 ha, bao gồm hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, các công trình hạ tầng xã hội, các khu nhà ở đồng bộ hiện đại để kinh doanh, các khu cây xanh và bãi đỗ xe cùng các hệ thống kỹ thuật hoàn chỉnh khác theo quy hoạch đã được UBND Tỉnh và Sở xây dựng Thái Bình phê duyệt.

5. Tiến độ thực hiện:

Giai đoạn 1 (giai đoạn phát triển hạ tầng kỹ thuật): Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật toàn bộ khu dự án.

Thời gian từ 12/2002 đến 12/2003.

Giai đoạn 2: (giai đoạn khai thác đất đã có hạ tầng kỹ thuật) Bao gồm:

- Đầu tư khu nhà gồm các căn hộ thấp tầng và khu nhà biệt thự mặt phố để kinh doanh.

- Đầu tư xây dựng khu nhà trẻ.

Thời gian thực hiện: Từ 12/2002 - 12/2005.

6. Tổng vốn đầu tư: 229.311,342 triệu đồng (VNĐ)

Trong đó:

Giai đoạn phát triển hạ tầng: 43.055,780 triệu đồng.

Giai đoạn khai thác đất đô thị: 186.255,562 triệu đồng.

Nguồn vốn đầu tư bao gồm:

- Nguồn ngân sách Nhà nước: 5,358 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng kỹ thuật, gồm:

+ Vốn chuẩn bị đầu tư cả hai giai đoạn: 1,387 Tỷ đồng

+ Vốn làm các tuyến đường Thị xã thuộc khu vực đầu tư của Dự án: 1,921 tỷ đồng.

+ Vốn xây dựng nhà trẻ: 2,05 tỷ đồng.

- Nguồn tự có, tự huy động, vốn vay của chủ đầu tư.

7. Tiền sử dụng đất:

- Tiền sử dụng đất với giá là 800 000,00đ/m2 (Tám trăm ngàn đồng) cho diện tích đất kinh doanh. Chủ đầu tư được giảm 50% tiền sử dụng đất theo quy định của Nhà nước.

8. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

+ Chủ đầu tư trực tiếp huy động vốn và tổ chức điều hành dự án, tự chủ trong kinh doanh theo quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện dự án các hoạt động của công ty phải tuân thủ theo đúng quyết định phê duyệt dự án và các quy định hiện hành của Nhà nước, của tỉnh về xây dựng cơ bản.

+ Chủ đầu tư phải nộp trước 50% số tiền sử dụng đất, số tiền còn lại được trả chậm nhất là 3 năm. Số tiền phải nộp ngân sách được đối trừ thanh toán vào vốn cho các công trình hạ tầng sử dụng vốn ngân sách có trong dự án và các công trình phúc lợi công cộng do nhà đầu tư ứng vốn để thi công (cả giá trị xây lắp và chi phí khác theo quy định).

9. Các ưu đãi của Nhà nước đối với chủ đầu tư:

Chủ đầu tư được hưởng các chính sách ưu đãi đầu tư về xây dựng nhà để bán và cho thuê; được hưởng các ưu đãi về thuế theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước và các văn bản quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 2. Phân công tổ chức thực hiện:

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng các ngành thẩm định hiệu quả đầu tư của dự án và theo dõi quá trình thực hiện dự án, báo cáo UBND tỉnh và trực tiếp hỗ trợ chủ đầu tư làm các thủ tục trong suốt quá trình thực hiện đầu tư dự án.

Sở Tài chính Vật giá chủ trì kết hợp cùng các ngành có liên quan và chủ đầu tư làm các thủ tục thanh quyết toán các công trình có nguồn đầu tư hình thành từ vốn ngân sách trong dự án.

Sở Địa chính tiến hành làm các thủ tục thu hồi và giao đất để chủ đầu tư thực hiện dự án, hoàn tất thủ tục cấp giây chứng nhận quyền sử dụng đất cho diện tích đất 6,898 ha cho chủ đầu tư và khi hoàn thành dự án.

Sở Xây dựng có trách nhiệm quản lỷ kiến trúc đô thị theo quy hoạch được duyệt, thẩm định thiết kế kỹ thuật và thẩm định dự toán và tổng dự toán các hạng mục công trình vốn ngân sách, nghiệm thu tổng thể chất lượng xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng và kết hợp với ủy ban Nhân dân Thị xã cùng chủ đầu tư thực hiện dự án giai đoạn phát triển nhà ở đảm bảo đúng quy định.

Ủy ban nhân dân thị xã Thái Bình chịu trách nhiệm thực hiện việc giải phóng mặt bằng khu đất để giao cho chủ đầu tư thực hiện dự án, kết hợp cùng chủ đầu tư giải quyết các vấn đề có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện dự án; Thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các chủ căn hộ riêng lẻ trong khu phố 1 của Dự án theo quy định của Luật đất đai; phối hợp với các ngành có liên quan trong việc quản lý xây dựng, nghiệm thu, quyết toán, nhận bàn giao và đưa vào sử dụng các công trình thuộc lĩnh vực quản lý trong khu dân cư theo đúng quy định của Nhà nước.

Cục thuế Nhà nước tỉnh hướng dẫn và làm các thủ tục có liên quan về thuế theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Sở Khoa học công nghệ và môi trường có trách nhiệm kiểm tra hướng dẫn cấp giấy phép về môi trường tạo điều kiện chủ đầu tư thực hiện dự án đảm bảo vệ sinh môi trường và phát triển môi trường bền vững.

Điều 3. Chánh văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc sở Tài chính - Vật giá, Giám đốc sở Xây dựng, Giám đốc sở Địa chính, Chủ tịch UBND Thị xã, Giám đốc Công ty cổ phần Tài chính và Phát triển doanh nghiệp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Hoàng Đình Thạch