Sign In

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH

V/v thành lập trạm khuyến nông các huyện, thị xã

________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

Căn cứ Nghị định số 13/NĐ-CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ về công tác khuyến nông;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 02/TT-LB ngày 02/8/1993 của Liên bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm, Lâm nghiệp, Thủy sản, Tài chính và Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ nội vụ) hướng dẫn thi hành Nghị định 13/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng ban Tổ chức Chính quyền tỉnh;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Trạm khuyến nông các huyện, thị xã.

Trạm khuyến nông huyện, thị xã là đon vị sự nghiệp trực thuộc Trung tâm Khảo nghiệm và Khuyến nông sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hoạt động trên địa bàn huyện, thị xã; Có chức năng giúp Trung tâm Khảo nghiệm và khuyến nông thường xuyên phổi họp chặt chẽ với phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, thị xã để tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ khuyến nông của tỉnh và huyện, thị xã giao.

Nhiệm vụ cụ thể của Trạm Khuyến nông huyện, thị xã như sau:

- Tiếp nhận và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật về cây trồng, vật nuôi vào sản xuất theo các chương trình, dự án khuyến nông thuộc địa bàn hoạt động.

- Xây dựng mô hình trình diễn, hướng dẫn kỹ thuật cho khuyến nông viên cơ sở và hộ nông dân. Tổ chức thăm quan, hội thảo, trình diễn kỹ thuật, học tập trong phạm vi xã, liên xã.

- Bồi dưỡng nghiệp vụ, tập huấn kỹ thuật, quản lý kinh tế, thông tin thị trường về khuyến nông cho cán bộ cơ sở.

- Trực tiếp hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra hoạt động của mạng lưới khuyên nông viên, hướng dẫn thành lập các câu lạc bộ khuyên nông cơ sở.

- Thực hiện chế độ báo cáo với Trung tâm Khảo nghiệm và Khuyến nông và phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, thị xã.

Điều 2. Trạm Khuyến nông huyện, thị xã có Trưởng trạm và 2 cán bộ khuyến nông thuộc biên chế của Trung tâm Khảo nghiệm và Khuyến nông tỉnh điều về (Không tuyển thêm biên chế).

Giao cho Giám đốc Trung tâm Khảo nghiệm và Khuyến nông tỉnh bổ nhiệm Trưởng trạm sau khi đã thống nhất với UBND huyện, thị xã.

Điều 3. Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông nhất với UBND các huyện, thị xã chỉ đạo Trung tâm Khảo nghiệm và Khuyến nông bô’ trí cán bộ, biên chế cơ sở vật chất địa điểm làm việc; Xây dựng quy chế phối hợp hoạt động của Trạm khuyến nông trình Giám đốc sở phê duyệt để tổ chức thực hiện.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Chính quyền tỉnh, Giám đốc sở Tài chính - Vật giá, Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, Giám đốc Trung tâm Khảo nghiệm và Khuyến nông, Thủ trưỏng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Bùi Tiến Dũng