Sign In

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH

Về cơ chế hỗ trợ cho các hộ vay vốn của dự án tín dụng xóa đói giảm nghèo Việt - Đức

________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

Căn cứ Quyết định số 383/2003/QĐ-LĐTBXH ngày 08/4/2003 của Bộ Lao động Thương binh xã hội về việc phân bổ (đợt 2) khoản tiền 5 triệu DM do Chính phủ Cộng hòa liên bang Đức tài trợ cho công trình xóa đói giảm nghèo tại 3 tỉnh Thanh Hóa, Nam Định và Thái Bình;

Xét đề nghị của sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Báo cáo s 368 ngày 18/6/2003;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cho phép tiếp tục thực hiện cơ chế hỗ trợ cho các hộ nghèo vay vốn của dự án tín dụng xóa đói giảm nghèo Việt - Đức, với các quy định cụ thể như sau:

1. Mức hỗ trợ lãi suất: 0,3% tháng

2. Đối tượng được hỗ trợ: Các hộ nghèo, hộ cận nghèo trong tỉnh vay vốn của dự án.

3. Điều kiện hỗ trợ: Các hộ sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả, trả tiền gốc tiền lãi đúng hạn, đúng quy định của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4. Phương thức hỗ trợ: Hỗ trợ trực tiếp đến hộ theo cơ chế "thưởng" khi các hộ thực hiện đầy đủ các điều kiện theo quy định trên.

5. Nguồn kinh phí hỗ trợ: Bố trí trong dự toán chi công tác bảo đảm xã hội hàng năm.

6. Quy trình lập dự toán, cấp phát và thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ đến hộ được thực hiện theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước.

7. Thời gian thực hiện cơ chế hỗ trợ theo phương thức trên kể từ ngày 01/7/2003.

Điều 2. Đối với các món vay giải ngân trước ngày 01/7/2003 với mức lãi suất ghi trên hợp đồng tín dụng thấp hơn 0,3%/tháng so với lãi suất cho vay thông thường của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại thời điểm cho vay, giao cho sở Tài chính - Vật giá theo dõi, cấp phát và thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ trực tiếp với Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Bình như quy định tại điều 2, Quyết định sô 2383/QĐ-UB ngày 04/10/2003 của UBND tỉnh.

Điều 3. Giao cho sở Lao động Thương binh và xã hội chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan; sở Tài chính - Vật giá, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Thái Bình, Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Thái Bình,... trên cơ sở các nội dung đã được quy định tại điều 1 của quyết định này có văn bản hướng dẫn chi tiết việc thực hiện cơ chế hỗ trợ lãi suất cho các hộ vay vốn của dự án tín dụng xóa đói giảm nghèo Việt - Đức; Đồng thòi thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện dự án và việc hỗ trợ lãi suất cho các hộ vay vốn, đảm bảo đúng quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội của UBND tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính vật giá, Giám đốc Sở Lao động thương binh và xã hội, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Thái Bình, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Bình, Chủ tịch UBND các huyện, Thị xã, Thủ trưởng các sở, ngành đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.

Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Bùi Tiến Dũng