Sign In

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH

V/v ban hành tiêu chuẩn địa phương 27/TCV 01:2003 rau an toàn, yêu cầu chất lượng

________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

Căn cứ Nghị định số 141/HĐBT ngày 14/8/1982 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành Điều lệ về công tác Tiêu chuẩn hóa; Căn cứ Pháp lệnh chất lượng hàng hóa ngày 24/12/1999.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 202/TT- KHCN ngày 26/8/2003.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Tiêu chuẩn địa phương (TCV) về chất lượng Rau an toàn, mang tên và số hiệu Tiêu chuẩn là 27/TCV 01/2003 Rau an toàn, yêu cầu chất lượng.

Điều 2. Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm phổ biến áp dụng Tiêu chuẩn này cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh rau an toàn trên địa bàn tỉnh và có trách nhiệm thực hiện việc soát xét, bổ sung hoặc sửa đổi Tiêu chuẩn theo từng thời kỳ cho phù hợp với các Quy định của Nhà nước và các Bộ chuyên ngành trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, các Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã; Các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh Rau an toàn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trần Quốc Khoa