Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đổi tên một số phòmg thuộc tổng cục thuế

________________________

 BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính;

- Căn cứ nghị định số 281/HĐBT ngày 7/8/1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc thành lập hệ thống thu thuế Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

- Để phù hợp với Luật Thuế Giá trị gia tăng và Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp có hiệu lực thi hành ngày 01/01/1999;

- Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Đổi tên một số Phòng thuộc Tổng cục Thuế, cụ thể như sau:

1. Phòng Thuế Doanh thu và Tiêu thụ đặc biệt thành Phòng Thuế Giá trị gia tăng và Tiêu thụ đặc biệt;

2. Phòng Thuế Lợi tức, Thu nhập và Thuế vốn thành Phòng Thuế Thu nhập;

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ và Đào tạo, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Bộ Tài chính

Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Vũ Mộng Giao