Sign In

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

V/v: Ban hành Bảng giá sửa đổi, bổ sung bảng giá ban hành kèm theo quyết định số : 149/2002/QĐ/BTC ngày 09 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

____________________________

 BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

- Căn cứ  thẩm quyền và nguyên tắc xác định giá tính thuế hàng xuất khẩu, hàng nhập khẩu qui định tại điều 7 Nghị định 54 /CP ngày 28 tháng 8 năm 1993 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ;

- Căn cứ Nghị định số : 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ ;

- Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này bảng giá sửa đổi, bổ sung bảng giá ban hành kèm theo quyết định số : 149/2002/QĐ/BTC ngày 09 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Giá tính thuế các mặt hàng ban hành kèm theo quyết định này thay thế giá tính thuế mặt hàng cùng loại ban hành tại quyết định số : 149/2002/QĐ/BTC ngày 09 tháng 12 năm 2002 và các quyết định giá do các Cục hải quan địa phương xây dựng bổ sung.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. Những qui định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Bộ Tài chính

Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Trương Chí Trung