Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cử thành viên Uỷ ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế

__________________________

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Quyết định số 31/1998/QĐ-TTg ngày 10 tháng 02 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Uỷ ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế quốc tế;

Căn cứ Quyết định số 106/QĐ-TTg ngày 18 tháng 02 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc cử thành viên Uỷ ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế quốc tế, Xét đề nghị của Bộ Văn hoá - Thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử ông Trần Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin làm thành viên Uỷ ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế quốc tế thay ông Lưu Trần Tiêu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế quốc tế, các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Mạnh Cầm