Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xác lập Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia vùng rừng hồ Kẻ gỗ tỉnh Hà Tĩnh

_________________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công văn số 4235-NNKH/CV ngày 11-12-1996) và của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh (Công văn số 26-TTUB/NL2 ngày 22-3-1995).

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Xác lập Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia vùng rừng Hồ Kẻ Gỗ thuộc 3 huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh (gọi tắt là Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ).

Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ có toạ độ:

Từ 105 độ 50' đến 106 độ 07' kinh độ đông.

Từ 18 độ 00' đến 18 độ 09' vĩ độ bắc.

Với tổng diện tích tự nhiên là 24.801 ha.

Việc quản lý, bảo vệ và xây dựng Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ phải thực hiện theo quy chế quản lý, sử dụng đối với loại rừng đặc dụng và theo luận chứng được duyệt.

Điều 2.- Giao Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chủ trì thẩm định và phê duyệt Dự án xây dựng và phát triển Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ để sớm đưa vào kế hoạch thực hiện.

Điều 3.- Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Trần Đức Lương